Slider

Activity
2565

CRRU Virtual run 2022

กิจกรรม CRRU Virtual Run for Rajabhat Day 2022 ผู้เข้าร่วมสามารถเดินหรือวิ่งที่ไหน เวลาใดก็ได้ สะสมให้ครบ 49 กิโลเมตรภายในระยะเวลา 1 เดือน 490 ท่านที่สะสมระยะทางได้มากที่สุด รับเหรียญที่ระลึก และ 10 ท่านที่สะสมระยะทางได้มากที่สุด รับของรางวัลพิเศษจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Picture on Facebook
Slider

Activity
2565

CRRU Golf 2022

กอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์ฟอร์ด วัลเล่ย์ เชียงราย

Picture on Facebook
Slider

Activity
2565

Alumin Scholarship 2022

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 30,000 บาท ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Picture on Facebook
Slider

Activity
2565

ดำหัว

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำดำหัวบุรพาจารย์ คณาจารย์ 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ หอประชุมกาสะลองคำ

Picture on Facebook
เกี่ยวกับ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วม 5 ทศวรรษ นับจากที่วิทยาลัยครูเชียงรายได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ซึ่งมี อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงค์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงรายคนแรก ล่วงเข้าสู่การยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมมาหลายสิบรุ่น มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนาน ศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นจึงได้รวมตัวกันจัดงาน “กตเวทิตา คารวะดำหัวครู–อาจารย์” เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมกาสะลองคำ เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นายพิศิษฐ์ บรรดิ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อมาเมื่อนายพิศิษฐ์หมดวาระ นายยงรัตน์ มีสัตย์ ก็เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนายกิตติชัย เมืองมา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ


วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกรุ่น ทั้งศิษย์เก่าภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
    และศิษย์เก่าภาคปกติ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์) ในทุกอำเภอ ทุกจังหวัด
  • 2. เพื่อร่วมกันทำงานช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และของสังคมในทุกมิติ
    เช่นจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • 3.เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับรางวัลราชภัฏสดุดี ในงานวันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
logo

สัญลักษณ์
ประจำสมาคมศิษย์เก่า

Download Logo

คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่า (ปัจจุบัน)

# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายกิตติชัย เมืองมา นายกสมาคม
2 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ อุปนายกสมาคม ที่ 1
3 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา อุปนายกสมาคม ที่ 2
4 นายสมจิต สมอ เลขานุการ
5 นายราวิน ยี่ภิญโญ เลขานุการ
6 นางสาวมาลี มะโนหาญ เหรัญญิก
7 นางกรรณิกา มะโนหาญ เหรัญญิก
8 นางศุกรี เทิดธรรมวงศ์ ปฏิคม
9 นางแสงเดือน ไพบูลย์ ปฏิคม
10 นายธีรวัฒน์ วังมณี นายทะเบียน
11 นายคำ ไพศาลสิทธิกานต์ ประชาสัมพันธ์
12 นางฉวีวรรณ ปัญญา ประชาสัมพันธ์
13 นายทศพร เมฆอากาศ กรรมการ
14 นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ กรรมการ
15 นายวรพงษ์ สันติวงศ์ กรรมการ
16 นายสันติ์ ศรียา กรรมการ
17 นายอานุภาส ปฏิเสน กรรมการ
18 นายศราวุธ สุตะวงค์ กรรมการ
19 นายสุรพงษ์ อินทจักร กรรมการ
20 นายอัครเดช ยมภักดี กรรมการ
21 นายนาวิน พรมใจสา กรรมการ
22 นายปรมินทร์ อริเดช กรรมการ
23 นายบุญทัน สมณะ กรรมการ
24 นายอินสอน กันนา กรรมการ
25 นายสมนึก จันทร์แดง กรรมการ
26 นายระดับ ตาเต กรรมการ
27 นายสมนึก ดาดี กรรมการ
28 นายอนวัช อุ่นกอง กรรมการ
29 นายสุรเจต ปาลี กรรมการ
30 นายสุคำ แก้วศรี กรรมการ